HR / SR

Koristimo kolačiće kako bismo Vam omogućili što bolje iskustvo na ovoj web-stranici. Informacije o korišćenju web-stranice delimo s partnerima za društvene mreže, oglašavanje i analitiku. Ako nastavljate da koristite ovu web-stranicu dajete saglasnost za korišćenje kolačića u skladu sa politikom privatnosti.

Prava deteta s autizmom

Upoznajte se s pravima koje ostvaruje svako dete s dijagnozom autizma i njegovi roditelji.

Država
 • Pravo na usluge rane intervencije

  Svako dete mlađe od 3 godine koje zaostaje u razvoju, odnosno fizičkim ili mentalnim stanjem koje će verovatno rezultirati zastojem u razvoju, može da prima usluge rane intervencije koje su dostupne u razvojnim savetovalištima pri domovima zdravlja u gradovima u Republici Srbiji.

 • Pravo na pomoć i dodatnu podršku pedagoškog asistenta

  Dete i učenik ometen u razvoju ima pravo na pomoć i dodatnu podršku pedagoškog asistenta. Pedagoški asistent pomaže vaspitačima, nastavnicima i stručnim saradnicima. U radu sarađuje sa roditeljima, odnosno starateljima. U dogovoru sa direktorom sarađuje sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave. Može biti angažovan za jedno ili više dece

 • Pravo na ličnog pratioca

  Lični pratilac dostupan detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitnoobrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole

 • Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi

  Roditelji dece ometene u razvoju imaju pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi.

 • Pravo na oslobođenje od plaćanja učešća u troškovima zdravstvene zaštite

  Lica koja ostvaruju naknadu za tuđu negu i pomoć (osobe sa autizmom) oslobođeni su od plaćanja učešća u troškovima zdravstvene zaštite, što se može dokazati zdravstvenom knjižicom i ispravom nadležnog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.

 • Pravo na zdravstvenu zaštitu

  Lica koja ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć, odnosno osobe sa autizmom, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u punom iznosu iz sredstava zdravstvenog osiguranja bez plaćanja participacije.

 • Pravo na naknadu zarade

  Osiguraniku pripada naknada zarade zbog nege obolelog člana uže porodice mlađeg od sedam godina života ili starijeg člana uže porodice koji je teško telesno ili duševno ometen u razvoju, u svakom pojedinačnom slučaju bolesti najduže do 15 dana, a ako je oboleli odnosno povređeni član uže porodice stariji od sedam godina života, najduže do sedam dana.

  Osiguraniku takođe pripada naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

 • Pravo na naknadu troškova prevoza

  Ukoliko se dete mlađe od 18 godina života odnosno starije lice koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, upućuje na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, pratilac lica ima pravo na naknadu troškova prevoza – i kad se sam vraća u svoje mesto prebivališta odnosno boravišta, ili kada odlazi u drugo mesto radi praćenja osiguranog lica.

 • Pravo na roditeljski dodatak

 • Pravo na dečiji dodatak

 • Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi

  Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju.

 • Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na upotrebu na jedno motorno vozilo

  Roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti odnosno o kojoj roditelji neposredno brinu, imaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na upotrebu na jedno motorno vozilo koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih prvo registruje u jednoj godini prilikom plaćanja registracije, produženja registracije i zamene registarskih tablica.

 • Pravo na oslobođenje uvoznih dažbina na putničke automobile

  Pravo na oslobođenje uvoznih dažbina na putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica, uključujući „karavan“ i „kombi“ vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu.

 • Pravo na 100% subvencije za plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta

  Lica koja primaju naknadu za tuđu negu i pomoć preko Gradskog centra za socijalni rad, (ali ne i korisnici naknade koji ostvaruju pravo preko fonda PIO) imaju pravo na 100% subvencije za plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije individualnih stambenih objekata i stanova kao i u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji grada Beograda.

 • Pravo na besplatne trajne povlastice za gradski prevoz

  Osobe sa autizmom imaju pravo na besplatne trajne povlastice za gradski prevoz i korišćenje pretplatnih markica po povlašćenoj ceni, ali ne i pratilac deteta.

 • Pravo na umanjenje troškova putarine

  Pri korišćenju auto-puteva u Republici Srbiji, osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu.

 • Pravo na popust za plaćanje usluga Infostana

  Pravo na popust od 30% za plaćanje usluga u sistemu objedinjene naplate preko uplatnica Infostana.

 • Pravo na popust kablovskih provajdera

  Kablovski provajderi SBB, KDS i Radijus Vektor daju popuste pri plaćanju usluga. Visina popusta zavisi od stepena oštećenja i interne odluke provajdera.

 • Pravo na popust mobilne telefonije Srbije

  Mobilna telefonija Srbije – pretplata od 50 dinara sadrži 25 minuta besplatnih poziva i 25 besplatnih poruka. Pri sklapanju Ugovora potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: rešenje o invaliditetu Uprave za boračku i invalidsku zaštitu, gradske ili opštinske uprave, važeću ličnu kartu, legitimaciju za prevoz, overenu za tekuću godinu. U slučaju da lice sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.

 • Pravo na besplatno dobijanje uređaja za prijem signala digitalne televizije

  Prema Uredbi o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije,korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć imaju pravo na besplatno dobijanje uređaja