HR / SR

Koristimo kolačiće kako bi Vam omogućili što bolje iskustvo na ovoj web stranici. Informacije o korištenju web stranice dijelimo s partnerima za društvene mreže, oglašavanje i analitiku. Ako nastavljate koristiti ovu web stranicu dajete suglasnost korištenja kolačića u skladu sa pravilima privatnosti.

Prava djeteta s autizmom

Upoznajte se s pravima koje ostvaruje svako dijete s dijagnozom autizma i njegovi roditelji.

Država
 • Pravo na uvećan dječji doplatak

  Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju odluke nadležnog tijela, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o doplatku za djecu. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. Doplatak za djecu pripada za djecu rođenu u braku, izvan braka, za posvojenu djecu ili pastorčad, za uzdržavanu unučad i drugu djecu bez roditelja.

 • Pravo na osnovni odbitak/porezna olakšica

  Zakonom o porezu na dohodak propisani su koeficijenti povećanja osnovnog osobnog odbitka za porezne obveznike koji uzdržavaju djecu i druge članove uže obitelji. Osnovni osobni odbitak se povećava i temeljem invalidnosti poreznog obveznika, ali i svakog uzdržavanog člana uže obitelji i uzdržavanog djeteta, i to za 0,4.

  Ako je invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% i/ili pravo na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika/pravo na osobnu invalidninu poreznog obveznika ili uzdržavanog djeteta odnosno člana uže obitelji, propisani koeficijent uvećanja iznosi 1,5.

 • Pravo na subvenciju troškova električne energije

  Naknada iznosi do najviše 200 kuna mjesečno. Status ugroženog kupca, odnosno pravo na sufinanciranje troškova električne energije može ostvariti korisnik zajamčene minimalne naknade te korisnik osobne invalidnine.

 • Znak pristupačnosti za invalide

  Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena. Znak pristupačnosti vrijedi u slučaju kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom s 80% ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60% ili više, ili ako se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu. Pravo na znak pristupačnosti također imaju i vozila udruga osoba s invaliditetom.

 • Pravo na pelene

  Osigurana osoba starija od 3 godine ostvaruje pravo na pelene, anatomske uloške, gaćice i zaštitne podmetače za krevet utvrđene u Popisu pomagala pojedinačno, ili u kombinaciji iz Popisa pomagala kod sljedećih indikacija:

  1. zbog prirođene mane i/ili bolesti urogenitalnog ili probavnog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice
  2. zbog bolesti i/ili ozljeda živčanog sustava, a posljedica je trajna inkontinencija urina i/ili stolice
  3. zbog smetnje svijesti prema »Glasgow coma scale« od 0 do 8
  4. zbog intelektualnih teškoća osoba starijih od 3 godine, a posljedica je inkontinencija urina i/ili stolice.

 • Status roditelja njegovatelja

  Naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja iznosi 2500 kuna mjesečno, a pravu na naknadu ima i za vrijeme korištenja odmora koji može trajati do četiri tjedna tijekom godine.

  Pravo na status roditelja njegovatelja se priznaje:

  1. jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od uvjeta: a) potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je, prema preporuci liječnika, roditelj osposobljen u potpunosti, b) nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala, c) ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
  2. oba roditelja ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom koji ispunjavaju gore navedene uvjete
  3. bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili roditelja osobe s invaliditetom s kojim živi u obiteljskoj zajednici, umjesto roditelja
  4. ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja može se priznati, osim roditelju, i jednom od članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

 • Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

  Ovo pravo može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, a iznos naknade izračunava se ovisno o tome je li roditelj zaposlen ili samozaposlen.

  Vremenska potpora

  Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju:
  – nakon isteka prava na rodiljni dopust
  – ili u tijeku korištenja
  – ili nakon isteka prava na roditeljski dopust
  ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastaviti njegovo korištenje i nakon navršene osme godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta.

 • Pravo na usluge rane intervencije

  Usluga rane intervencije se pruža djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene treće godine života, a najdulje do navršene sedme godine života djeteta i njegovim roditeljima, odnosno udomiteljima radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

  Nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije, centar za socijalnu skrb traži ocjenu pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge te rješenjem priznaje pravo na pružanje usluge. Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

  Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 • Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

  Iznos novčane naknade je 2.328,20 kuna, a pravo može trajati do navršene osme godine djetetova života.

  Vremenska potpora

  Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti):
  – nakon isteka prava na rodiljni dopust
  – ili u tijeku korištenja
  – ili nakon isteka prava na roditeljski dopust
  na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta.

 • Pravo na naknadu troškova prijevoza

  Ako ste radi korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja upućeni izvan mjesta svog prebivališta ili boravišta, imate pravo na naknadu za troškove prijevoza.

 • Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačanja njege djeteta

  Iznos novčane naknade je 2.328,20 kuna, a pravo traje do navršene treće godine djetetova života.

  Vremenska potpora

  Po iskorištenju roditeljskog dopusta, jedan od zaposlenih/samozaposlenih roditelja ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena do navršene treće godine djetetova života, ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.